Bra att slopa planer på register!

Regeringen har beslutat att stoppa planerna på ett register över hushållens tillgångar och skulder. Utredningen ”En ny statistik över hushållens tillgångar och skulder” (SOU 2022:51 ) föreslog en omfattande insamling av registerdata om alla svenskar, mer omfattande än den som gjordes för förmögenhetsskatten.

När det gällde så kallat ”varaktiga konsumtionsvaror” inskränkte sig utredningen till att föreslå att det nya registret över tillgångar endast ska omfatta ”motordrivna fordon”. Utredningen föreslog när det gällde fordon att ”uppgifter om fysiska personers innehav av motordrivna fordon och släpvagnar som finns registrerade i vägtrafikregistret ska samlas in per den 31 mars, 30 juni, 30 september och 31 december och ingå som underlag till statistiken över hushållens tillgångar och skulder. Den statistikansvariga myndigheten ska i den utsträckning det är möjligt göra beräkningar av marknadsvärdet för fordon som är registrerade på en viss fysisk person per den 31 mars, 30 juni, 30 september och 31 december varje år och lagra detta på individnivå.” Sverige avskaffade registret över tillgångar i samband med att förmögenhetsskatten avskaffades 2007. 

KAK har länge påtalat hur dagens fordonsregister används av kriminella för att hitta fordon att stjäla och adresser till potentiella brottsoffer. Det sätt som fordonsregistret används på idag av kriminella visar på farorna med register på tillgångar och det finns enligt KAK inga skäl att införa ytterligare register som riskerar att utgöra brottsverktyg för kriminella. Detta framförde KAK i sitt remissvar och avvisade förslaget i sin helhet

Det är därför mycket glädjande att finansmarknadsminister Niklas Wykman stoppat planerna på ett register och bland annat anför att detta görs för att ”värna den personliga integriteten”. Från KAK hoppas vi att värnade om den personliga integriteten kan inspirera regeringen till att gå vidare med att se över Transportstyrelsens fordonsregister som idag är helt öppet och används av kriminella för att hitta brottsoffer, säger Anders Ydstedt, ordförande i KAKs expertråd.

20240705_122739