Skip to content

STADGAR för KUNGLIGA AUTOMOBIL KLUBBEN

Antagna på KAK´s årsmöte den 20 april 1982 samt på extra allmänt sammanträde den 5 oktober 1982. Revideringar beslutade 15 april och 25 maj 1993, 16 februari och 16 maj 2001, 27 april och 15 augusti 2006 samt 11 april och 28 september 2016.


§ 1. Ändamål och verksamhet
Kungliga Automobil Klubben (KAK) är en landsomfattande sammanslutning av bilister och för bilismen intresserade personer.
KAK´s uppgift är att främja den svenska bilismens sunda utveckling samt att ge klubbmedlemmarna service och tillvarata deras intressen som bilister.
KAK har avdelningar med lokala styrelser i Stockholm, Göteborg, Malmö samt KAK Landsförbund och, om styrelsen så beslutar, andra distriktsorganisationer.

 

bg_bilvag

KAK skall:

  • Följa utvecklingen på bilismens område och som remissorgan och genom samarbete med myndigheter, organisationer och enskilda bevaka medlemmarnas intressen.
  • Verka för ändamålsenlig lagstiftning, rättsskipning och beskattning i vad avser bilismen.
  • Verka för utvecklingen på det biltekniska området.
  • Verka för trafiksäkerhet.
  • Verka för vägväsendets utveckling och förbättring.
  • Främja bilsportens sunda utveckling och anordna tävlingar och manöverprov.
  • Bedriva informationsverksamhet i olika former om bilismen.
  • Bedriva klubbverksamhet.
  • Bedriva serviceverksamhet.
  •  

§ 2. Samarbete med organisationer
KAK är medlem i Féderation International de l´Automobile (FIA) och samverkar med övriga utländska bilorganisationer.
KAK skall för främjandet av sina uppgifter samarbeta med andra organisationer inom och utom landet.

§ 3. Medlemmar och inval
KAK´s medlemmar är hedersmedlemmar, ständiga medlemmar, årsbetalande medlemmar och tillfälliga medlemmar.
Varje aktad person kan vara medlem i KAK.
Styrelsen kan till ständig eller tillfällig medlem kalla person, som kan förväntas vilja stödja KAK´s verksamhet.

§ 4. Medlemsavgifter
Hedersmedlemmar är befriade från avgifter. Årsavgiftens storlek samt avgift för ständiga medlemmar fastställes av årsmötet. Årsavgiften erlägges per kalenderår.


§ 5. Avgång och uteslutning av medlem
Medlem som senast tre månader innan årsskiftet, till styrelsen skriftligen anmält sin avsikt att utträda ur KAK, befrias fr.o.m. årsskiftet från sitt medlemskap.
Medlem som icke, efter minst en skriftlig påminnelse, senast två månader efter förfallodagen erlagt årsavgift, kan uteslutas ur KAK.
Styrelsen äger rätt att ur KAK utesluta medlem, om därtill finnes giltig anledning. Erlagd årsavgift återbetalas därvid icke.

§ 6. Styrelse
KAK leds av en styrelse som har sitt säte i Stockholm.
Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, 2:e vice ordförande, de ordinarie ordförandena i de lokala styrelserna för KAK/S, KAK/V, KAK/Ö, ordförande i KAK Expertråd samt fem ledamöter. Generalsekreteraren (GS) är ständig adjungerad ledamot.
KAK´s styrelse kan träffa överenskommelse med annan person om adjungering till KAK´s styrelse. Ordförande i KAK Landsförbund kan på begäran adjungeras. Styrelserepresentant ur KMK (Kungliga Motorbåtsklubben) skall adjungeras till styrelsen. Styrelsen företräder KAK, dess intressen och angelägenheter, förvaltar KAK´s medel, för räkenskaper och upprättar resultat- och balansräkning samt verksamhetsberättelse.
Styrelsen utfärdar vid behov instruktioner för KAK´s övriga organ.
Styrelsen sammanträder på ordförandens, vice ordförandens eller 2:e vice ordförandens kallelse minst två gånger per år.
Ordföranden leder förhandlingarna vid styrelsens sammanträden. Vid förfall för ordföranden träder vice ordföranden alternativt 2:e vice ordföranden in i hans ställe. Vid förfall för dessa väljer sammanträdet ordförande.
För beslut krävs att minst fem ledamöter av styrelsen är närvarande och deltar i beslutet.
Vid omröstning gäller enkel majoritet, dock måste alltid fem ledamöter vara ense om beslutet.
Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras, som sändes ut till styrelsens ledamöter.

§ 7. Verkställande utskott (VU)
VU kan inrättas om styrelsen så beslutar och består av ordföranden eller vice ordföranden alternativt 2:e vice ordföranden och en styrelseledamot samt generalsekreteraren.
VU sammankallas av ordföranden eller vice ordföranden alternativt 2:e vice ordföranden.
VU skall inom ramen för arbetsplan och budget genomföra planerad verksamhet, ha tillsyn över ekonomi, besluta i löpande ärenden samt bereda ärenden för styrelsen.
Vid VU-sammanträden förs protokoll som sänds ut till styrelsen.

pres-aktiva-bilforare-k

§ 8. Kommittéer
Styrelsen kan utse särskilda kommittéer.
Kommitté leds av en av styrelsen utsedd ordförande. Medlemmar i kommittéer utses av styrelsen efter förslag av kommittéernas ordförande.
Kommittéerna har rätt att med sig adjungera utomstående sakkunniga.
Kommittéerna sammanträder på kallelse av sina respektive ordförande.
Vid kommittéernas sammanträde bör protokoll föras.

§ 9. Allmänna sammanträden
Allmänna sammanträden är årsmöte och extra sammanträde.
Kallelse till allmänt sammanträde sker minst fjorton dagar före sammanträdet genom meddelande i tidningen KAK Klubbnytt eller genom allmänt utskick.
Årsmöte hålles senast under maj månad.
Extra sammanträde skall utlysas då styrelsen anser nödvändigt eller då minst tjugofem medlemmar därom hos styrelsen gjort skriftlig, motiverad framställan.
Vid allmänt sammanträde skall föredragningslista vara tillgänglig på sekretariatet minst åtta dagar före sammanträdet.