Skip to content

Om expertrådet

För att utveckla KAK:s ståndpunkter i trafikfrågor och påverka beslutsfattare, opinionsbildare och allmänhet i dessa frågor har KAK ett särskilt Expertråd.

Expertrådet bevakar trafikfrågor och svarar på remisser från myndigheter.

KAK arbetar för att främja en sund utveckling för bilismen.

De initierar även egna frågor och arbetar aktivt för att sprida våra ståndpunkter, inte minst genom sociala medier.

Expertrådet har kommit fram till prioriteringar för arbetet med ansvarsfrågor inom KAK där förutsättningarna är goda att klubbens insatser verkligen kan göra skillnad.

Resor och transporter är något fundamentalt i ett modernt samhälle. Bilen är grunden för den individuella mobiliteten, men alla former av resande är bra och ska utvecklas.

Det är dessa idéer som ligger till grund för Kungliga Automobil Klubbens (KAK:s) arbete för ”bilismens sunda utveckling”, ett arbete som pågått sedan klubben grundades 1903.
Bilismen genomgår nu något av ett paradigmskifte. Ny teknik har god potential att fortsätta att göra transporter både effektivare och miljövänligare.

Sverige har en väl utvecklad fordonsindustri som många gånger introducerar teknik som gjort fordonen renare och säkrare – inte bara här utan i hela världen.

Om denna positiva utveckling ska fortsätta krävs dock att samhället planerar för bilen. Investeringar i väginfrastruktur är här viktigt, liksom god tillgång på parkeringsplatser.
KAK arbetar genom Expertrådet för att påverka politiker och beslutsfattare på både nationell och lokal nivå i denna riktning.

Håller du med oss om detta? Gå med i KAK och stötta oss i arbetet för framtidens bilism.

Anders Ydstedt
Ordförande, KAK:s Expertråd

pres-vara-fokusomraden-k

Styrelse  

Anders Ydstedt – Ordförande
Kalle Bäck
Robert Olsson
Christer Svensén
Jacob Faxe
Lars Holmqvist
Ivan Radulovic
Per-Oscar Hedman

BARN OCH UNGAS SÄKERHET I TRAFIKEN

Trafiksäkerhetsundervisning i skolan är tyvärr ett eftersatt område. Då unga tar körkort allt senare i livet är det många trafikanter, exempelvis gående och cyklister, som överhuvudtaget inte fått lära sig något om trafiksäkerhet. Även nya transportmedel som mopedbilar, elcyklar och elscootrar används av unga och personer som inte har någon kunskap om trafikregler eller riskbeteenden. Detta är en farlig utveckling där de mest oskyddade, trafikanterna, också riskerar att bli de mest outbildade.

KAK arbetar för att:

  • Införa obligatorisk trafikutbildning i skolorna
  • Målet med trafikutbildningen ska vara att eleverna har motsvarande teoriutbildning för B-körkort innan de gått ut gymnasiet
  • Involvera civilsamhället och körskolor i den vanliga skolans trafikundervisning för att få kvalitet i undervisningen
pres-barn-och-unga-i-trafiken-k

INFRASTRUKTUR OCH FRI RÖRLIGHET

Investera i infrastruktur och skapa fri rörlighet. Samhället måste planeras för bilen, både idag och i framtiden. Bilen ger fantastiska möjligheter till individuell mobilitet. Mycket av det moderna samhället är beroende av effektiva transporter av både människor och varor.

Här är bilen och annan vägtrafik oersättlig. Redan idag rullar bilar som är tysta och utsläppsfria på våra gator. Inom överskådlig framtid kommer nästan alla bilar att vara helt utsläppsfria. Plats måste reserveras redan nu för framtidens bilar, även i våra städer. Bara så kan den fantastiska utvecklingen för bilismen fortsätta.
Bilen behövs i hela landet.

KAK arbetar för att:

  • Investera mer i väginfrastruktur i hela landet
  • Goda möjligheter till parkering ska finnas även i städer
  • Både bil, cykel, buss, tåg och andra färdmedel ska samexistera. Ställ inte de olika trafikslagen mot varandra
pres-infrastruktur-och-rorlighet-k

AKTIVA BILFÖRARE

Just nu pågår en revolution i fordonsbranschen – både biltillverkare och helt nya aktörer utvecklar självkörande och förarlösa fordon.

Helt klart kommer detta att innebära enorma förändringar och skapa nya möjligheter att öka transporterna. Den största nyttan finns troligen inom godstransportsektorn där ingen människa skulle behöva åka med fordonen alls när varor ska transporteras från punkt A till punkt B.

Även för persontransporter skulle detta innebära stora möjligheter, inte minst för de som idag inte har möjlighet att köra bil.

Den nya tekniken som tar över uppgifter från bilföraren kommer med stor sannolikhet att göra trafiken mycket säkrare, men riskerar också att göra föraren mer passiv. Här måste en balans mellan människa och maskin uppnås.

Det finns också många legala aspekter som måste lösas som den om ansvar vid olyckor och vem som äger fordonens data.

KAK arbetar för att:

  • Autonom teknik först bör introduceras inom godstransportsektorn
  • Intensifiera HMI-forskningen (interaktionen mellan maskin och människa)
  • Hanteringen av uppgifter från fordonens datasystem måste behandlas enligt gällande lagstiftning om dataskydd/datasäkerhet och reglerna måste utvecklas så att bilisten äger rätten till de uppgifter som bilens datasystem registrerar
pres-aktiva-bilforare-k