Tillgång till information om bränsleförbrukning

Kungliga Automobil Klubben (KAK) har fått möjlighet att yttra sig över promemoria Tillgång till information om bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp vid marknadsföring av nya personbilar Fi2021/02192.

KAK är en rikstäckande allmännyttig ideell förening med främsta syfte att främja en sund utveckling av den svenska bilismen. KAK tillstyrker föreslaget i sin helhet. Information och tydlighet är viktigt ur ett konsumentperspektiv och för att marknaden ska fungera på bästa sätt.
Förslagen till förändringar som föreslås i promemoria leder i rätt riktning.

Läs hela remissvaret.