Satsa mer på vägarna

KAK har lämnat in ett remissvar kring Trafikverkets inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2022–2033 och 2022–2037. Tyvärr håller kvaliteten på väginfrastrukturen på att sjunka, vilket äventyrar både säkerheten och framkomligheten.

Vårt budskap är därför tydligt: satsa på väginfrastrukturen!

”Planeringen av både underhåll och utbyggnad av infrastrukturen måste vara långsiktig och utgå ifrån ett helhetsperspektiv. KAK välkomnar att Trafikverket eftersträvar att samarbeta med kommunerna i tidiga skeden. Det är också viktigt att kommuner samarbetar med varandra för att utveckla invånarnas mobilitet. Annars finns en risk för att ingen ser till helheten och att den sammantagna planeringen inte hänger ihop. Regionerna i Sverige bör uppmuntras att inrätta samverkansråd för regional trafikplanering. Så skapas bättre förutsättningar för att helheten ska hänga samman.” Läs hela vårt remissvar här.