Remissvar Stärkt planering för hållbar utveckling

KAK har svarat på remissen ”Stärkt planering för en hållbar utveckling” (SOU 2021:23). Genom förändringar i andra och fjärde kapitlen i Plan- och bygglagen vill utredningen ge kommunerna mer långtgående befogenheter att kunna avstå från att kräva att det ordnas med parkering när det byggas nytt. Syftet är att minska bilens roll i samhället.

KAK menar att är helt fel väg att gå. Bilen är en så pass viktig del av transportsystemet att den måste tas med i samhällsplaneringen redan från början. Antalet bilar i trafik växer hela tiden. Att kringskära människors möjlighet att använda bil skapar bostadsområden som bara lämpar sig för vissa grupper och blir på så sätt mindre inkluderande.

Läs hela remissvaret.