Peak Car

Är ”Peak Car” en realitet eller ett önskemål från våra politiker?

Mobiliteten är grunden för det moderna samhället. Möjligheter till mobilitet och resande är ett av de grundfundament som det moderna samhället vilar på. Både arbetsmarknaden och människors vardagsliv är beroende av att vi kan förflytta oss mellan olika platser. Det skapar förutsättningar för både samhällsutveckling och personlig frihet.
Svenskarna gör 13 miljoner resor varje dag, och nio av tio resor sker med bil. Det är inget att bli förvånad över, då Sverige är ett glesbefolkat land med stora avstånd. I dagsläget finns inget som tyder på att behovet av resande kommer att bli mindre i framtiden, tvärtom kommer behovet med största sannolikhet att öka.
Ett stort mått av flexibilitet är här nödvändigt för att möta människors behov av olika sätt att förflytta sig på. En modern syn på mobilitet måste bejaka alla trafikslag, och dessa ska inte ställas emot varandra.