Morgondagens bilar är tysta, säkra och utsläppsfria.

Företrädare för KAK: Morgondagens bilar är tysta, säkra och utsläppsfria. Väljarna vill både äga och köra bil. Det är vad infrastrukturplaneringen måste utgå ifrån.

Anna Jonsson, Gunnar Lind och Andrew Simms menar att statens och kommunernas trafikplanering inte hänger ihop. Om detta kan vi vara överens. Men av det drar debattörerna slutsatsen att planeringen aktivt måste motverka bilismen, vilket varken är en realistisk eller hållbar lösning på morgondagens behov av mobilitet. Tvärtom behöver planeringen utgå ifrån verkligheten och ta höjd för att svenskarna i allt högre grad väljer bilen.

I mars passerade Sverige fem miljoner bilar i trafik. Tydliga tecken finns på att detta är en utveckling som kommer att fortsätta:

Nya mönster på arbetsmarknaden. I pandemins spår har sättet att arbeta blivit mer flexibelt och det ställer krav på individuell mobilitet hela dygnet. Mer utspridd trafik över dygnet minskar köerna och gör bilen än mer attraktiv.

Demografin. När befolkningen växer kommer också antalet bilar att göra det. Kraven på en fungerande infrastruktur för fordonen kommer då att öka.

Nya former av mobilitet. Bilen utvecklas hela tiden och olika typer av fordon fyller olika typer av behov. Kanske kommer fler i framtiden att ha en mindre bil för kortare resor i stadsmiljö och en för längre färder.

Andelen av nybilsförsäljningen som utgörs av laddbara bilar ökar hela tiden.

I jämförelse med 1990 års nivå var utsläppen av växthusgaser från personbilar 27 procent lägre år 2020 (Naturvårdsverket). En positiv utveckling som ska uppmuntras i stället för att göra det svårare att ha bil. Teknikneutrala regelverk som stimulerar implementeringen av ny teknik är här viktigt. Morgondagens bilar kommer att vara tysta, säkra och utsläppsfria. Men något som är väl så viktigt är bra tillgång till parkering.

På så sätt kan den helt onödiga söktrafiken minska, då bilister tvingas leta efter lediga platser. Dessutom behövs parkeringsplatser för att tillgodose behovet av laddning. Andelen av nybilsförsäljningen som utgörs av laddbara bilar ökar hela tiden. En stor majoritet av svenskarna (64 procent) ser det som helt nödvändigt med en egen parkeringsplats med möjlighet att ladda om de skulle köpa en elbil (opinionsinstitutet Skop). Med fler egna platser på kvartersmark frigörs gatuutrymme för angöring och besök.

Också handeln och annan service som finns i städerna är beroende av att människor kan ta sig dit. Två av tre (68 procent) anser att tillgången på parkeringsplatser vid affärer och köpcentrum är viktig när man väljer var man ska handla.

För att summera vad som bör göras:

Skapa tillräckligt med parkeringsplatser. Nästan tre av fyra (70 procent) i de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö anser att man vid nybyggnation ska planera så att det finns tillräckligt många parkeringsplatser för både boende och besökare.

Politikerna måste ta tillräckligt med hänsyn till väljarna. Och väljarna vill både äga och köra bil. En majoritet av sympatisörerna till samtliga riksdagspartier föredrar den privatägda bilen framför andra ägandeformer.

Investera i infrastruktur. Sverige har byggt upp en stor underhållsskuld och måste börja avsätta tillräckligt med resurser för underhåll och investeringar. Det är viktigt för både miljön och trafiksäkerheten.

Bilen har framtiden för sig. Det måste vara utgångspunkten för planeringen som måste hålla ihop från statlig till kommunal nivå.