Miljöprogram

Miljöansvar i trafiken kräver ett gemensamt ansvarstagande från bilister, politiker och industri

Miljödebatten skiftar ständigt fokus. Ibland står cancerogena partiklar i dieselavgaserna högst på dagordningen, en annan gång är det skogen intill vägarna mm som skadas. Bullret från motorer och hjul är en realitet för dem som bor intill stora trafikleder eller vissa industrier.
Trängseln i det ofta begränsade gaturummet är ett annat problem. Smog och marknära ozon debatteras ofta i vissa länder.
Årets vinter aktualiserar dubbslitaget på gator och vägar. Fler exempel finns. För närvarande är det klimatfrågan som är i fokus.
Hittills har ny bilteknik hanterat problem och det mesta talar för att ny teknik även kommer att lösa många av dagens problem.