KAK: Remissvar på nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033

Trafikverket har på uppdrag av regeringen remitterat förslaget till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033.
KAK avstyrker nuvarande förslag till nationell plan.

Resurserna i planen räcker inte till i förhållande till de behov som finns. Det kommer inte ens att vara möjligt att vidmakthålla den nuvarande kvaliteten på vägnätet.
Fördelningen av resurser mellan transportslagen är snedvriden med hänsyn till att vägtrafiken faktiskt står för den allra största andelen av resandet.
Olyckligt nog har planerna på att bygga nya stambanor inarbetats som en del av den nationella planen. Det kommer att tränga ut andra nödvändiga investeringar.
Det offentliga bör planera för mer resande och mer bilism i framtiden.