KAK:s remissvar på nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033

Trafikverket har på uppdrag av regeringen remitterat förslaget till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033.
KAK avstyrker nuvarande förslag till nationell plan.

  • Resurserna i planen räcker inte till i förhållande till de behov som finns. Det kommer inte ens att vara möjligt att vidmakthålla den nuvarande kvaliteten på vägnätet.
  • Fördelningen av resurser mellan transportslagen är snedvriden med hänsyn till att vägtrafiken faktiskt står för den allra största andelen av resandet.
  • Olyckligt nog har planerna på att bygga nya stambanor inarbetats som en del av den nationella planen. Det kommer att tränga ut andra nödvändiga investeringar.
  • Det offentliga bör planera för mer resande och mer bilism i framtiden.

Läs hela remissvaret här: