KAKs remissvar på lagrådsremissen Skärpta straff för olovlig körning och rattfylleribrott

KAK har givits möjlighet att inkomma med synpunkter på lagrådsremissen Skärpta straff för olovlig körning och rattfylleribrott och vi inkommer här med vårt svar. KAK tillstyrker förslagen i sin helhet.  

  • KAK tillstyrker förslagen kring lagrådsremissen. Skärpta straff för olovlig körning och rattfylleribrott.
  • Trafiksäkerheten måste ha högsta prioritet och att beivra upprepad trafikrelaterad brottslighet är mycket angeläget. 
  • Vi välkomnar de förordningar som föreslås i lag, i synnerhet det som rör återfall i rattonykterhet. 
  • Vi efterlyser därutöver tidigare insatser för att medvetandegöra unga personer om risker i trafiken. Undervisningen i skolorna måste stärkas i syfte att förebygga trafikolyckor av olika slag.

Läs hela remissvaret här: