KAK släpper rapport om läget för bilismen i storstadsregionerna

Att verka för ”bilismens sunda utveckling” är själva grunden för KAK:s arbete alltsedan starten. Bilismen genomgår ständigt en fantastisk utveckling och fordonen blir allt säkrare och mer miljöanpassade. Detta sker samtidigt som allt fler bilar rullar på vägarna. Detta måste samhället planera för. Mot bakgrund av detta har KAK tagit fram rapporter om läget för bilismen i storstadsregionerna.

– Vi vill vara en konstruktiv röst i diskussionen om framtidens mobilitet där personbilen har en viktig roll att fylla. Samtidigt behövs alla trafikslag och de ska inte ställas mot varandra. Behovet av transporter och resande kommer med största sannolikhet att fortsätta öka. Det är den utvecklingen som hela samhället måste planera för och se till att hela systemet hänger samman, säger Anders Ydstedt ordförande i KAK:s Expertråd.
Bilens flexibilitet är svårslagen och den är viktig i hela landet, inte minst i storstadsregionerna.
– Många arbetspendlar eller reser till kärnan av någon av våra tre storstadsregioner Stockholm, Göteborg eller Malmö på fritiden.
Bor man i Nacka, Härryda, Staffanstorp, Ekerö, Kungälv eller Höör till exempel är bilen ofta oumbärlig, inte minst för barnfamiljer. Därför måste kommunerna samverka för att trafiksystemet ska hänga samman och fylla människors behov av mobilitet.
Det måste fungera att resa även i storstadsregionerna, inte minst med bil, säger Jessica Bjurström, generalsekreterare, KAK. Tyvärr verkar det inte som att politiker och planerare i kommunerna insett vikten av att planera för bilen i trafiksystemet. Att skapa en levande storstadsregion kräver att alla, även de som inte bor i innerstäderna, ges tillträde och då behöver många bil för att ha en chans att kunna ta sig dit.
– Vår studie visar att de allra flesta i hela storstadsregionerna ser bilen som viktig. Det finns dock något av en motsättning mellan de som bor i storstädernas centralare delar och de som bor i kranskommuner. Ju längre ut man bor, desto viktigare anser man det vara att planeringen tar hänsyn till bilen. Det får inte bli så att centrala staden avskärmas från övriga regionen, staden är ju så mycket mer än bara bostadsort för de som bor där. All service, jobbmöjligheter och nöjen måste vara till för alla, inte bara de som bor på gång- eller cykelavstånd. Här måste kommunerna tänka till och planera smart inför framtiden, avslutar Anders Ydstedt.
Rapporterna finns att ladda ned här:
Stockholm: KAK_rapport_stockholmsregionen.pdf
Göteborg: KAK_rapport_goteborgsregionen.pdf
Malmö: KAK_rapport_bilismen_malmoregionen.pdf
Kontakt: Jessica Bjurström, generalsekreterare, KAK, gs@kak.se
              Anders Ydstedt, ordförande, KAK:s Expertråd,  anders@ydstedt.com