KAK och VTI firade 100 år av vägforskning

Tomas Svensson generaldirektör, VTI, bostads- och infrastrukturminister Andreas Carlson (KD), KAKs ordförande Peter Wallenberg Jr och KAKs generalsekreterare Anders Ericson. Foto: Axel Mazetti.

Frågan om hur väginfrastrukturen fungerar är ständigt aktuell. Redan 1923 startade Kungliga Automobilklubben, KAK, ett väginstitut med ambitionen att genom forskning skapa bästa möjliga förutsättningar för kloka beslut om investeringar och underhåll av vägnätet. Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, som det numera heter blev sedan en statlig myndighet som i år firar 100 år. Detta firades under en eftermiddag på Grand Hotel i Stockholm där man gästades av bland andra bostads- och infrastrukturminister Andreas Carlson (KD).

Dagen inleddes med historisk tillbakablick av KAKs ordförande Peter Wallenberg jr som också poängterade betydelsen av vägforskning i framtiden.

– I bilismens barndom handlade det om att få fram fungerande vägskyltning och kartor men också fler och bättre vägar. När KAKs styrelse tog initiativet till att bilda ett väginstitut var det mot bakgrund av att det fanns ett behov av en enhetligare syn på hur man skulle bygga och underhålla väginfrastrukturen. Det behövdes mer forskning som var både med och före sin tid.

Bostads- och infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) gratulerade KAK och VTI och lyfte betydelsen av fungerande transporter och mobilitet i hela landet.

– Det är 100 år sedan KAK:s väginstitut grundades, det som idag är VTI. Det är en vital 100-åring som har en viktig roll att spela. En bra vägstandard är en av grundstenarna i ett fungerande transportsystem. Vägtransporterna spelar en avgörande roll för att både godstransporter, arbetspendling och vardagslivet ska fungera.

Han betonade och betydelsen av forskning för att väginfrastrukturen ska kunna utvecklas på bästa möjliga sätt.

– Man behöver inte färdas många mil på vägarna i landet för att konstatera att behovet av underhåll är stort. Prioriteringarna måste nu ligga på att underhålla den väginfrastruktur som redan finns, men det krävs också investeringar i ny kapacitet för att höja standarden. Här spelar forskningen en viktig roll för att vi ska kunna förvalta våra gemensamma resurser på bästa sätt. Till stor del är det samma frågeställningar nu som när KAKs väginstitut en gång grundades. Det är bara att gratulera till 100 år av viktig forskning som har bidragit till Sverige är ledande på trafiksäkerhetsområdet.

Även VTIs nuvarande generaldirektör Tomas Svensson lyfte de framsteg som redan gjorts och som kommer att göras kring vägforskningen i framtiden.

– Det är en imponerande utveckling som transportforskningen vid VTI kan uppvisa under de här åren. Vikten av forskningen för transportsektorn i Sverige är genomgripande och påfallande tydlig, säger VTI:s generaldirektör Tomas Svensson.

Eftermiddagen fortsatte med en paneldiskussion om framtiden för vägforskningen. Många frågor diskuterade och det rådde enighet om betydelsen av ett fungerande transportsystem och en vital vägforskning nu och i framtiden. Dagens summerades av Caroline Ottosson, styrelseordförande, VTI, som betonade vikten av att alla transportslag ska kunna fungera tillsammans och här har vägtrafiken en avgörande roll att spela.

KAK är klubben som alltsedan grundandet 1903 verkar för ”bilismens sunda utveckling”. Fungerande vägar är en viktig förutsättning för detta, något vi kommer fortsätta att arbeta för.

Panelen bestod av Pontus Gruhs, Trafikverket, Anneli Kouthoofd, vd SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond), Mikael Nilsson, ordförande Åkeriföretagen, Anita Ihs, avdelningschef infrastruktur på VTI och Anders Ydstedt, ordförande KAKs Expertråd samt vice ordförande, VTI. Foto: Axel Mazetti.