KAK lämnar remissvar om elsparkcyklar – mer utbildning krävs

elsparkcyklar

Kungliga Automobil Klubben (KAK) har lämnat remissvar till infrastrukturdepartementet kring promemorian Parkering av elsparcyklar. Vi tillstyrker förslagen i promemorian om att fordonen bara ska få parkeras på vissa platser. Samtidigt efterlyser vi också ytterligare åtgärder.

KAK välkomnar i grunden nya former av mikromobilitet med små lätta fordon, men det måste fungera på ett trafiksäkert sätt. I promemorian föreslås att det ska införas ett förbud mot att parkera elsparkcyklar på gång- eller cykelbana, annat än vid uppställningsplatser avsedda för cyklar. Det är steg i rätt riktning, men det räcker inte.

– Antalet personer som skadar sig i olyckor där elsparcyklar är inblandade har ökat betydligt, inte sällan med unga personer. Den generella trafikutbildningen i skolorna bör stärkas. Enligt en rapport från KAK 2014 är trafikundervisningen i skolorna undermålig. Trafikkunskaperna måste förbättras, säger Ivan Radulovic från KAK:s expertråd.

Han lyfter också problematiken kring hur fordons parkeras och hur den borde lösas.

– Regler för var elsparcyklarna får parkeras är bra. Men för att undvika felparkeringar borde också ett pantliknande system införas. Det skulle innebära att det införs incitament för att återbörda fordonen till de platser där de är tillåtna att parkeras, påpekar Ivan Radulovic.

I remissvaret understryker KAK även att Viktigt i sammanhanget är att mångfalden av aktörer som tillhandahåller fordonen garanteras och att kommunerna inte ger särskilda privilegier till enskilda aktörer. Det offentliga rummet måste vara till för alla som vill delta och bidra till den samlade mobiliteten, givetvis inom givna ramar och regelverk.

Ta del av hela remissvaret genom länken nedan.
REMISS.PDF