Skip to content

Betalningsvillkor

Köpvillkor

1. Företagsinformation
www.kak.se tillhandahålls av KAK Event AB med org. nummer 556971-6250.
Information och bilder på hemsidan ägs av företaget eller partner och får inte kopieras utan tillåtelse.
2. Priser
Varje vara anges inklusive moms i svenska kronor. I anmälan/ansökan ser man det totala priset inklusive alla avgifter så som moms, frakt och betalningar.
3.1 Betalning
Betalning sker genom vald betalningsmetod i kassan. Betalningsmetoden tillhandahålls av Bambora AB tillsammans med samarbetspartners.
3.2 Kortbetalning
Kortbetalning accepteras av Visa, MasterCard och Maestro. Debitering av ditt betalkort sker direkt.
3.3.
1. Faktura och delbetalning
Fakturan har en förfallotid om 10 dagar. Efter genomfört köp skickas fakturan till din folkbokföringsadress.
2. Frågor kopplade till din faktura
KAK Kansli hjälper dig gärna i alla frågor som rör din faktura eller delbetalning. Kontakta oss via telefon på 08-678 00 55.
3. Återbetalning vid faktura
4. Ångerrätt/avanmälan
Avanmälan gör senast 3 veckor innan evenemang
5. Återbetalningsskyldighet
Vid avanmälan senast tre veckor innan evenemang återbetalas hela beloppet.
7. Personuppgiftsbehandling
För att kunna ta emot, hantera och leverera din beställning kommer KAK Event att behandla dina personuppgifter. All vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter under bilaga 1, personuppgiftsbehandling.
8. Kontakt
Tel: 08 – 678 00 55, e-post: info@kak.se
9. Cookies
En cookie är en textfil som skickas från en websida till din dator där den lagras antingen i minnet (session cookies) eller som en liten textfil textbaserade cookies). Cookies används för att lagra t.ex. inloggningsinformation eller din kundvagn när du surfar runt på olika webbplatser.
Om din webbläsare är inställd på att inte acceptera cookies kommer du inte ha möjlighet att göra någon beställning på vår sida. Du kan lätt ändra detta under inställningar i din webbläsare. Observera att vi inte använder cookies för att spara personlig information om dig
10.1 Force majeure
Force majeure såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omfattning som part inte råder över och som förhindrar part att fullgöra sina skyldigheter och befriar part från detta.
Sådan befrielse gäller under förutsättning att verksamheten inte heller kan bedrivas under dessa förhållanden. Motparten skall omedelbart underrättas om omständigheter som kan tillämpning denna bestämmelse 1
10.2 Ändring av avtalsvillkor
Efter att kund genomfört ett köp äger Säljföretaget inte rätt att ändra villkoren för aktuellt köp om inget annat är överenskommet
10.3 Klagomål
Har kund klagomål kan dessa framföras via våra kontaktsätt som ni finner HÄR
10.4 Tvister och lagar
Svensk rätt skall tillämpas på samtliga köp enligt dessa avtalsvillkor.
Tvist om köp enligt dessa avtalsvillkor skall exklusivt prövas av svensk allmän domstol. Bilaga 1, Personuppgiftsbehandling www.kak.se tillhandahålls av KAK Event AB, med org. nummer 556971-6250, behandlar personuppgifter i samband med handeln på www.kak.se och är personuppgiftsansvarigt för behandlingen. Personuppgifter behandlas för att KAK Event AB ska kunna tillhandahålla sina tjänster, huvudsakligen för följande ändamål (”Ändamålen”):
• För att skapa och upprätthålla ditt personliga konto.
• För att ta emot och bearbeta dina beställningar och skicka varor till dig.
• För att hantera eventuella returer.
• För att skicka dig sms-aviseringar om leveransstatus.
• För att besvara dina frågor och informera dig om nya eller ändrade tjänster.
• För att skicka marknadsföringserbjudanden som nyhetsbrev och kataloger.
• För att skicka dig enkäter som ger dig möjlighet att påverka KAK Event AB:s erbjudanden och tjänster.
De uppgifter som behandlas är de uppgifter som du anger, t.ex. när du lägger beställningar och kontaktar kundtjänst eller dylikt. De uppgifter du anger omfattar t.ex. kontaktinformation, leveransadress och beställda varor (”Personuppgifterna”).
Personuppgifterna är nödvändiga för att KAK Event AB ska kunna uppnå Ändamålen. Viss information kan även komma att inhämtas från offentliga register eller från andra allmänt tillgängliga källor. Den huvudsakliga rättsliga grunden för behandlingen är att behandlingen är nödvändig för att KAK Event AB ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot sina kunder. Vissa behandlingar baseras även på KAK Event AB:s berättigade intresse att kunna bedriva sin verksamhet på ett effektivt och säkert sätt samt på KAK Event AB:s skyldighet att följa rättsliga förpliktelser. Personuppgifterna kan komma att delas med myndigheter och andra parter som KAK Event AB anlitar för att uppnå Ändamålen, t.ex. för leverans. Dessa aktörer kan vara baserade i länder utanför EU/EES. Om Europakommissionen inte anser att landet säkerställer en adekvat skyddsnivå kommer överföringen till den tredje parten att ha stöd i kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till ett land utanför EU/EES, se artiklarna 45–46 i förordning 2016/679 (”GDPR”). Dessa standardavtalsklausuler finns åtkomliga här: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/. Behandlingen av Personuppgifterna kommer pågå så länge det krävs för att uppfylla Ändamålen eller så länge som KAK Event AB är förpliktade att göra detta. Därefter raderas Personuppgifterna. Om du har några frågor kring behandlingen av Personuppgifterna kan du kontakta KAK Event AB via info@kak.se. Du kan även använda denna adress om du vill utöva någon av de rättigheter du enligt GDPR har som registrerad. Vänligen notera att rättigheterna enligt GDPR inte är absoluta och att ett åberopande av en rättighet därför inte nödvändigtvis leder till en åtgärd.
Dina rättigheter enligt GDPR inkluderar följande:
• Rätt till tillgång – Enligt artikel 15 GDPR har du rätt att ta del av Personuppgifterna och att bli informerad om behandlingen. Den informationen finns i detta dokument.
• Rätt till rättelse – Enligt artikel 16 GDPR har du rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. Med beaktande av ändamålet med behandlingen har du också rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.
• Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”) – Under vissa omständigheter har du med stöd av artikel 17 GDPR rätt att få Personuppgifterna raderade.
• Rätt till begränsning av användning – Under vissa omständigheter har du enligt artikel 18 GDPR rätt att begränsa behandlingen av Personuppgifterna.
• Rätt till dataportabilitet – Enligt artikel 20 GDPR har du rätt att få ut Personuppgifterna i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har också rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.
• Rätt att göra invändningar – Enligt artikel 21 GDPR har du rätt att invända mot viss behandling av Personuppgifterna, exempelvis sådan behandling som grundar sig i KAK Event AB:s berättigade intressen.
• Slutligen har du också rätt att inge klagomål till Datainspektionen, som kan kontaktas via datainspektionen@datainspektionen.se eller 08-657 61 00.