Skip to content

Miljöpolicy

Inledning
KAK ska, enligt stadgarna från starten 1903, ”främja den svenska bilismens sunda utveckling”.  

Bilen är en fantastisk uppfinning som skapar flexibla möjligheter till mobilitet. Det ger bilen en särskild roll för den fria rörligheten – en mänsklig rättighet och en förutsättning för att samhället ska fungera.
 
Framsteg på miljöområdet
Bilen utvecklas och förbättras ständigt och bästa möjliga förutsättningar måste skapas för att de tekniska framstegen ska komma till nytta på bästa sätt. Bilismens påverkan på vår miljö har ständigt uppmärksammats även om fokus skiftat. Utmaningar har lösts i ett växelspel mellan ny teknik och legala krav. De störningar som bilismens ger upphov till måste tas på största allvar. Som bilistorganisation är det KAK:s ambition att bilismens miljöpåverkan ska minimeras. Det är utsläppen i alla led, från produktion via användning till återvinning, som ska bekämpas, inte bilen i sig. Reglerade utsläpp är idag nära noll. Ökad effektivitet, nya bränslen och eldrift kommer att göra bilen helt tyst och utsläppsfri. På sikt kommer därför fokus att behöva flytta till produktion av fordon och energi.
Bil med cykel på taket

KAK:s roll för en hållbar bilism
Som bilklubb har KAK en viktig roll att spela i att uppmärksamma förutsättningarna
i arbetet för att göra bilismen hållbar. Klubbens möjlighet att göra skillnad vad gäller minskade utsläpp är dock begränsad. Vi har en verksamhet som inte alstrar några större utsläpp. Däremot har klubben en roll som en viktig samhällsaktör att påverka politik och företag. Klubben arbetar också med att tillgängliggöra kunskap för våra medlemmar och andra med intresse för bilen om hur man som enskild person kan bidra till den positiva utvecklingen. Det är i denna anda som miljöpolicyn är utformat.


Motorsportens roll för utveckling av hållbar teknik

Historiskt sett har motorsporten bidragit till teknikutveckling, inte minst ur miljösynvinkel. Även i dagsläget bidrar motorsporten till att utveckla teknik som gör bilismen mer hållbar, både i Sverige och globalt. Erfarenheterna från rally och racing av olika slag är till stor hjälp för utvecklingen bränslesnåla och effektiva motorer till exempel. Detta är en resurs av erfarenheter som ska tillvaratas och uppmuntras, nu och i framtiden.

Utgångspunkter för arbetet framåt  med en hållbar bilism
KAK menar att hållbarhetsarbetet för transportsektorn i allmänhet och bilismen i synnerhet beskrivs i KAK:s Miljöpolicy, vilken ska vila på följande tre principer:

  • Att arbeta med och framhålla samt uppmärksamma ständiga förbättringar och bästa tillgängliga teknik inom transportområdet som kombinerar god miljö och maximal mobilitet för individen.
  • Att alla och envar genom eget agerande omsorgsfullt och utifrån var och ens förutsättningar gör sitt bästa möjliga för att minimera miljöpåverkan. Här krävs ständigt nytt förvärvande av kunskap, förkovring i ny teknik och en holistisk syn på transporter och resande.
  • Att framhålla behovet av att hushålla med ändliga resurser, begränsa utsläpp av farliga ämnen och klimatgaser i alla led samt att när så möjligt återanvända och bevara resurser.
I förhållningssättet till dessa tre principer ska i största möjliga omfattning hänsyn tas till FN:s 17 globala hållbarhetsmål, givet vårt förtroende för var och en att själv anpassa sitt beteende och ta ansvar utifrån sina förutsättningar. Av dessa ovan listade hållbarhetsmål kan man anse att nummer 7, 9, 11 och 13 är de mest relevanta för KAK:s verksamhet, vilket också ges uttryck för i KAK:s Miljöpolicy.
globala-fn
 
Inom ramen för de globala målen för hållbar utveckling är det upp till alla aktörer att utifrån sina förutsättningar bidra till att målen uppnås.
 
Expertrådet
För att utveckla KAK:s ståndpunkter i trafikfrågor och påverka beslutsfattare, opinionsbildare och allmänhet i dessa frågor har KAK ett särskilt expertråd. KAK:s Miljöpolicy är framtagen av expertrådet.
Expertrådet tar fram förslag till KAK:s styrelse och bildar opinion för KAK:s ståndpunkter. Expertrådet svarar även för att bereda KAK:s remissvar. Expertrådet arbetar som ett nätverk och i princip bereds alla ärenden online.
 
Ladda ner miljöpolicyn HÄR (PDF)
 
Stockholm den 2022-02-21