Hantering av personuppgifter
Information om personuppgiftsbehandling

Den 25 maj 2018 träder ett nytt regelverk i kraft som ersätter personuppgiftslagen (PUL). Regelverket heter GDPR (General Data Protection Regulation) och är ett gemensamt regelverk för hela EU.
KAK, (Kungliga Automobil Klubben) behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som vi nu tillhandahåller dig.

KAK är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid komma i kontakt med KAK genom att kontakta oss på info@kak.se.
Medlemskapet i KAK är frivilligt och det är även lämnandet av dina personuppgifter men KAK behöver vissa personuppgifter om dig för att du ska kunna vara medlem.
Som medlem kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. De personuppgifter som vi behandlar om dig är medlemsnummer, namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med ditt medlemskap i KAK är laglig för att den är nödvändig för fullgörandet av medlemsvillkoren och för att KAK har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål.
Behandling om personuppgifter som är att anse som känslig, exempelvis sådan personuppgiftsbehandling som gäller hälsa, utförs bara efter nödvändighet och med stöd i lag.
Ändamålen för att behandla dina personuppgifter är att upprätthålla en god registervård, att sköta medlemsadministrationen, skicka ut medlemsnyheter och aktivitetsannonsering. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål. Ditt personnummer registreras eftersom det är viktigt att KAK ska kunna säkerställa medlemmarnas identitet. Dina personuppgifter kommer med nödvändighet att behandlas i KAK:s IT-system. Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till associerade organisationer som KAK samarbetar med för nödvändig behandling för KAK:s räkning. Vi kan exempelvis lämna ut nödvändiga uppgifter till företaget Bidde AB för utskick av nyhetsbrev.
Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.

Lagringstiden
KAK behandlar dina personuppgifter så länge du är medlem hos oss. Senast ett år efter det att ditt medlemskap upphör raderas dina personuppgifter. KAK kommer då endast att fortsätta lagra dem om det följer någon sådan skyldighet av lag.

Dina rättigheter
Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen.
Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet.
En begäran om något av det nämnda skall skickas signerat, per brev, till
KAK Kansli, Box 56038, 102 17 Stockholm

Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas såklart att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begärande kring vår personuppgiftsbehandling.

Genom ditt fortsatta medlemskap och godkännande av KAK:s medlemsvillkor bekräftar du att du mottagit denna information om personuppgiftsbehandling.

Kungliga Automobil Klubben
Box 56038, 102 17 Stockholm
Rosendalsvägen 9, 1 tr
+46 8 678 00 55
info@kak.se