Styrelse
KAK leds av en styrelse som har sitt säte i Stockholm.
Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, 2:e vice ordförande, de ordinarie ordförandena i de lokala styrelserna för KAK/S, KAK/V, KAK/Ö, ordförande i KAK Expertråd samt fem ledamöter. Generalsekreteraren (GS) är ständig adjungerad ledamot.
KAK:s styrelse kan träffa överenskommelse med annan person om adjungering till KAK:s styrelse.
Styrelserepresentant ur KMK (Kungliga Motorbåtsklubben) skall adjungeras till styrelsen.

Styrelsen företräder KAK, dess intressen och angelägenheter, förvaltar KAK:s medel, för räkenskaper och upprättar resultat och balansräkning samt verksamhetsberättelse.
Styrelsen utfärdar vid behov instruktioner för KAK:s övriga organ.
Styrelsen sammanträder på ordförandens, vice ordförandens eller 2:e vice ordförandens kallelse minst två gånger per år.
Kungliga Automobil Klubben
Box 56038, 102 17 Stockholm
Rosendalsvägen 9, 1 tr
+46 8 678 00 55
info@kak.se