OM KAK
Avdelningar
Körkort
Expertrådet
Motorsport
Nyheter
Förtjänstteckenkommittén
Värdefulla insatser för KAK uppmärksammas och belönas varje år.
Kommittén ansvarar för att leda och samordna arbetet med utdelandet av klubbens belöningar.
Vid slutet av varje kalenderår går kommittén igenom förslag från KAK:s samtliga avdelningar och kommittéer
avseende förslag till kommande belöningar att utdelas vid påföljande årsmöte eller vid annat högtidligt tillfälle
som kommittén beslutar. I sitt arbete med att ta fram nomineringar samråder kommittén med såväl generalsekreterare,
kansli som expertråd. Efter det att förslag sammanställts underställs det KAK:s huvudstyrelse för formellt beslut.

Instiftat den 8 november 1909
1. I avsikt att uppmuntra och belöna bilförare, som ådagalagt utmärkta förtjänster inom yrket, har KAK instiftat ett förtjänstmärke, vilket jämte diplom kan tilldelas därtill förtjänta förare.

2. Förtjänstmärket förekommer i tre grader, nämligen: förtjänstmärke av l:a graden, 2:a graden och 3:e graden.

3. För att ifrågakomma till KAK:s förtjänstmärke skall den föreslagna vara välfrejdad samt ha visat:

a. högt uppdriven körskicklighet samt förmåga att bemästra de svårigheter som körning under prövande förhållanden innebär;
b. lojalt iakttagande av gällande föreskrifter för trafik med motorfordon;
c. hänsynsfullt uppträdande mot andra vägfaranden;
d. nykterhet och ordentlighet;
e. ansvarskänsla och gott omdöme;

1. För erhållande av förtjänstmärket skall den föreslagna med goda vitsord ha tjänstgjort som förare av bil eller buss utan nämnvärda avbrott i:

a. för märke av 3:e graden, minst fem år
b. för märke av 2:a graden, minst tio år
c. för märke av 1:a graden, minst femton år.

Den föreslagna får under de i punkt 4 angivna tidsperioderna ej ha givit anledning till allvarligare anmärkning av något slag och får ej under de senaste fem åren eller, vid ansökning av märket av 1:a graden om den föreslagna inte innehar märket av 2:a graden, de senaste tio åren ha gjort sig skyldig till sådan förseelse eller i övrigt framfört motorfordon på sådant sätt att trafiksäkerheten kan ha äventyrats.

Ansökning

Ansökningsblanketter och reglemente kan laddas ned, se nedan.
Anmälningstiden går ut den 31 januari. Beslut om godkännande görs av Förtjänstmärkeskommittén och utdelning av godkända märken görs i samband med KAKs årsmöte (för datum se kalendarium på hemsidan).
Medlemskap i KAK är inte nödvändigt.

Ladda ner ansökningsblankett (nedan)
Förtjänstmärke för yrkesförare

Utdrag från polisens belastningsregister kan hämtas här (extern länk, öppnas i nytt fönster)
Utdrag belastningsregistret
FörtjänstteckenKommittén
Claes Boltenstern
Ordförande
Thomas Hedberg
Clas Romander
Peter Risberg
Box 56038, 102 17 Stockholm
Rosendalsvägen 9, 1 tr