OM KAK
Avdelningar
Körkort
Expertrådet
Motorsport
Nyheter
Förtjänstteckenkommittén

Värdefulla insatser för KAK uppmärksammas och belönas varje år. Kommittén ansvarar för att leda och samordna arbetet med utdelandet av klubbens belöningar.
Vid slutet av varje kalenderår går kommittén igenom förslag från KAK:s samtliga avdelningar och kommittéer avseende förslag till kommande belöningar att utdelas vid påföljande årsmöte eller vid annat högtidligt tillfälle som kommittén beslutar. I sitt arbete med att ta fram nomineringar samråder kommittén med såväl generalsekreterare, kansli som expertråd. Efter det att förslag sammanställts underställs det KAK:s huvudstyrelse för formellt beslut. 

FörtjänstteckenKommittén
Claes Boltenstern
Ordförande
Thomas Hedberg
Clas Romander
Peter Risberg
Box 56038, 102 17 Stockholm
Rosendalsvägen 9, 1 tr